• Join us on

Bilingual Parent Advisory Council: Bilingual Family Reading Night, Noche Bilingüe de Lectura Familiar, Sware Lekti pou Fanmi Bileng

Bilingual Parent Advisory Council: Bilingual Family Reading Night
Tue, 03/08/2016 - 6:00pm to 7:30pm
Whittemore Elementary School, 30 Parmenter Road, Waltham, MA
Open to Public: 
Yes
Attendance Fee: 
No
Registration required: 
No
Must be accompanied by an adult: 
Yes
Event Description: 

English:  Bilingual Family Reading Night
Back by popular demand! Please join us for an evening of listening to children's books read by teachers in English, Spanish and other languages. Children may come in their pajamas! Cookies and milk will be served. Geared toward children in grades K - 2 and their family members.

Spanish: Noche Bilingüe de Lectura Familiar
¡De regreso por demanda popular! Por favor, únase a nosotros una noche para escuchar libros infantiles leídos por los maestros en inglés, español y en otros idiomas. ¡Los niños pueden venir en pijama! Se servirá galletas y leche. Dirigido para los niños desde kinder hasta el 2º grado y sus familiares.

Creole: Sware Lekti pou Fanmi Bileng
Mande pa demann popilè! Souple jwenn nou pou yon sware nan koute liv timoun yo li pa pwofesè nan lang Angle, Panyòl ak lòt lang. Timoun yo ap kapab vin nan pijama yo! Bonbon ak lèt k ap sèvi. Oryante nan direksyon timoun nan klas K - 2 ak manm fanmi yo.

 

To see 2015 - 2016 schedule in English: click here.

Para ver 2015 - 2016 calendario en español: haga clic aquí.

Pou wè 2015 - 2016 orè an kreyòl : klike isit la.