• Join us on
Waltham Public Schools District
Waltham Public Schools District
617 Lexington Street, Waltham, MA 02452
(781) 314-5400
0
No votes yet
  • Watertown Savings Bank
  • RCN

Waltham Public Schools District

Description: 

From the Waltham Public Schools website:
English
Welcome to Waltham Public Schools! We serve more than 5,600 students from diverse backgrounds with courses and activities designed to prepare them for success in the 21st Century. Our vision is to provide a world-class education to ALL students by developing their heads, hearts, hands, and voices, and to inspire them to become critical thinkers, problem-solvers, designers, builders, innovators and social entrepreneurs who make contributions to our diverse communities, nation, and global world. We strive to be the first choice of all families in the wonderful #OneWaltham community!
Español
Bienvenido a las Escuelas Públicas de Waltham! Servimos a más de 5.600 estudiantes de diversos orígenes con cursos y actividades diseñadas para prepararlos para el éxito en el siglo 21. Nuestra visión es proporcionar  una educación de clase mundial a todos los estudiantes mediante el desarrollo de sus cabezas, corazones, manos y voces, y para inspirarlos a convertirse en pensadores críticos, solucionadores de problemas, diseñadores, constructores, innovadores y empresarios sociales que hacen contribuciones a nuestras diversas comunidades, la nación y el mundo global. Nos esforzamos por ser la primera opción de todas las familias de la comunidad #OneWaltham maravilloso!
Swahili
Karibu Waltham Shule ya Umma! Tunatoa wanafunzi zaidi ya 5,600 kutoka asili mbalimbali na kozi na shughuli iliyoundwa kuwaandaa kwa ajili ya mafanikio katika karne ya 21. Maono yetu ni kutoa  elimu duniani darasa kwa wanafunzi wote kwa kuendeleza zao vichwa, mioyo, mikono na sauti, na kuhamasisha wao kuwa wasomi muhimu, matatizo solvers, wabunifu, wajenzi, wavumbuzi na wajasiriamali kijamii ambao kutoa mchango kwa jamii zetu mbalimbali, taifa, na dunia ya kimataifa. Tunajitahidi wa uchaguzi wa kwanza wa familia zote katika #OneWaltham jamii ya ajabu!
Haitian Creole
Byenveni nan Lekòl Piblik Waltham! Nou sèvi plis pase 5,600 elèv ki soti nan divès orijin ak kou ak aktivite ki fèt pou prepare yo pou siksè nan 21yèm syèk la. Vizyon nou se bay  yon edikasyon mond-klas nan tout elèv yo pa devlope yo tèt, kè, men, ak vwa a, ansanm ak enspire yo yo vin pansè kritik, pwoblèm-rezoud yo, desinateur, bòs mason, innovateurs ak antreprenè sosyal ki fè kontribisyon yo ba kominote nou divès, nasyon, ak mond mondyal la. Nou fè efò yo dwe chwa a premye nan tout fanmi nan kominote a #OneWaltham bèl bagay!
Հայերէն
Բարի գալուստ Waltham հանրային դպրոցների համար. Մենք ծառայում ենք ավելի քան 5600 ուսանողների տարբեր ծագմամբ հետ դասընթացների եւ միջոցառումների նախագծված է պատրաստել նրանց համար հաջողության 21-րդ դարում. Մեր տեսլականն է ապահովել  համաշխարհային մակարդակի կրթություն բոլոր աշակերտների զարգացնելով իրենց գլուխները, սրտերը, Ձեռքեր, ու ձայները, եւ ոգեշնչել նրանց դառնալ կրիտիկական մտածողներ, խնդիրներ համերաշխ ապրել, դիզայներները, շինարարներ, նորարարների եւ սոցիալական ձեռնարկատերերը, ովքեր իրենց ներդրումն են մեր բազմազան համայնքները, ազգ, եւ գլոբալ աշխարհում. Մենք ձգտում ենք լինել առաջին ընտրությունը բոլոր ընտանիքների հրաշալի #OneWaltham համայնքի!
हिंदी
Waltham पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है! हम पाठ्यक्रम और गतिविधियों के लिए उन्हें 21 वीं सदी में सफलता के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया के साथ विविध पृष्ठभूमि से एक से अधिक 5,600 छात्रों की सेवा। हमारी दृष्टि प्रदान करने के लिए है  उनके सिर, दिल, हाथ, और आवाज के विकास के द्वारा सभी छात्रों के लिए एक विश्व स्तरीय शिक्षा, और उन्हें प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण विचारकों, समस्या को समाधानकर्ताओं, डिजाइनर, बिल्डरों, नवीन आविष्कारों और सामाजिक उद्यमियों जो करने के लिए योगदान करने के बनने के लिए हमारे विभिन्न समुदायों, देश और वैश्विक दुनिया। हम अद्भुत #OneWaltham समुदाय में सभी परिवारों की पहली पसंद होने का प्रयास करते!